මෙම KDC Skills for Smiles පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ අරමුදල් සහිත උසස් අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමා ශිෂ්‍යත්වය යෝජනා ක්‍රමයට ඇතුලත් කරගනුයේ පහතින් විස්තර සඳහන් ප්‍රමුකත්වය අනුව අපවෙත ලැබෙන අයදුම්පත් සහිත දූදරුවන් පමණි. ඔබවෙත ලැබෙන ශිෂ්‍යත්වය සඳහා පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ තීරණය හා කැමැත්තද බලපාන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. එමනිසා ඔබ වෙනුවෙන් සිදුකරන මෙම කර්තව්‍ය පහසු කිරීමට සෑම තොරතුරක්ම නිවැරදිව ලබදෙනමෙන් පවසන්නෙමු.

ප්‍රමුකත්වය අනුව 1 – පවුලේ මාසික අදායම රු. 35,000/- ට අඩු බව ග්‍රාම නිලධාරී සනාථ කර තිබීම
ප්‍රමුකත්වය අනුව 2 – මව හෝ පියා අහිමි දූදරුවන්
ප්‍රමුකත්වය අනුව 3 – මව හෝ පියා අබාදිත දූදරුවන්

මෙහිදී අයදුම්කරු ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් හැදෑරීමට අවශ්‍ය වයස් සීමාව වන අවුරුදු 18ත් 25ත් අතර වීම හා අවම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සපුරාලීම අනිවාර්ය වේ. මේ සඳහා වැඩි විස්තර www.kdcaom.com/online-diplomas/ හරහා ලබාගත හැක. ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානය වනුයේ ඔබගේ තොරතුරු ආශ්‍රයෙන් සිදුකරන ශිෂ්‍යත්ව පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ සම්බන්ද වීම තුලිනි.

ඉහත කරුණු සම්පුර්ණ වුවද ඔබ දැනටමත් කිසියම් හෝ උසස් අධ්‍යාපනයක නියුතු වන්නේ නම් හෝ මින්පෙර අප ආයතනයෙන් නොමිලේ ඉගෙනගත් දරුවකු නම් මේ සඳහා අයදුම් නොකිරීමට කාරුණික වන්න.